John Kauerz

De nieuwe Europese drempel bedragen voor 2014-2015*

Met verwijzing naar de officiële bekendmaking, zie de gratis downloads, zijn onderstaande drempelbedragen, behoudens alle uitzonderingen hierop, per 1 januari van toepassing. De bedragen zijn uiteraard exclusief BTW, op basis van een professionele raming door ter zake deskundige!!! Voor de duur van de overeenkomst inclusief opties en verlengingen Voor de Centrale overheden (voorheen BAO, nu de AW…

Kamerbrief met reactie op bericht Schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Kamerbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met een reactie op het bericht van de schrijfgroep Gids proportionaliteit van 2 september 2013 over de circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde” van de minister voor Wonen en Rijksdienst. Lees de brief HIER, ook kunt u HIER de gratis aanbestedingsdocumenten vinden.

Grootste groei productie sinds juli 2006, PMI: 55.8

De NEVI PMI® steeg naar 55.8 in september, het hoogste cijfer sinds april 2011. Eén van de aanjagers van deze stijging was de productieomvang, die de grootste groei sinds juli 2006 liet zien. Het aantal nieuwe orders groeide sterk. Het aantal nieuwe export orders was voor de vijfde opeenvolgende maand hoger. De werkgelegenheid steeg licht.…

Positie bestek verandert komende vijf jaar ingrijpend

Het bestek is voor fabrikanten van oudsher een belangrijk element van het bouwproces. Hierin wordt bepaald welke materialen en merken worden voorgeschreven. Tegenwoordig is het traditionele verloop van het bouwproces echter niet meer vanzelfsprekend. Nieuwe vormen van samenwerking zoals het bouwteam veranderen de rollen van verschillende marktpartijen. Uit onderzoek voor het BouwKennis Jaarrapport Nederland 2013/2014…

EP Commissie Interne markt stemt in met drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

Decentrale overheden krijgen meer vrijheid bij aanbestedingen en meer ruimte voor innovatie. Ook wil de Europese Commissie meer eerlijke concurrentie stimuleren en minder bureaucratie. Dit volgt uit drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen waar de commissie Interne Markt van het Europees Parlement op 5 september 2013 mee heeft ingestemd. Pakket richtlijnen Mogelijk worden deze richtlijnen (de klassieke aanbestedingsrichtlijn,…

E-facturering bij overheidsopdrachten

Een volgende stap in de richting van eind-tot-eind e-aanbestedingen en e-governement in Europa De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten, vergezeld van een mededeling waarin zij haar standpunt uiteenzet inzake de volledige digitalisering van de openbare-aanbestedingsprocedure, de zogenaamde “eind-tot-eind e-aanbesteding”. E-facturering is een belangrijke stap in de…

Goedkopere en kleinere rijkersoverheid

“Goedkoper en kleiner” of neemt de uitholling van de publieke functie toe? Hoelang duurt het nog voordat dit zogenaamde succes tot substantiële kostenverhoging en risico’s leidt en de publieke functie zich alleen nog maar een regiepositie kan veroorloven? Wanneer is het omslagpunt waarop wordt besloten weer personeel aan te nemen en taken weer door eigen…

Advocaten stellen dat de Aanbestedingswet om triple A-werkwijze vraagt

Door de nieuwe Aanbestedingswet moeten keuzen bij de procedure meer dan ooit gemotiveerd worden. “Aanbestedende diensten worden gedwongen een nieuwe werkwijze te incorporeren.” Zowel voorafgaand als tijdens het aanbestedingsproces moeten aanbestedende diensten motiveren waarop hun keuzen gebaseerd zijn. De te volgen procedure zelf. De rechtmatigheid en doelmatigheid van de procedure. En het motiveren van de…