Algemene voorwaarden Helpdesk Aanbesteden

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel 1 ALGEMEEN  1

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID  1

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OPDRACHTOVEREENKOMST  2

Artikel 4 AANBIEDINGEN/OFFERTES  2

Artikel 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHTOVEREENKOMST 2

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID  2

Artikel 7 TARIEVEN  3

Artikel 8 VEILIGHEID 3

Artikel 9 FACTURATIE  3

Artikel 10 BETALING  4

Artikel 11 GEHEIMHOUDING  4

Artikel 12 EIGENDOM  4

Artikel 13 LOOPTIJD EN BEËINDIGING OPDRACHTOVEREENKOMST5

Artikel 14 VERBODSBEPALING5

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  5

 

INHOUD

Artikel 1  ALGEMEEN 

1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt.

Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op een overeenkomst met

Helpdesk Aanbesteden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Helpdesk Aanbesteden en
Opdrachtgever indien die voorwaarden door zowel Helpdesk Aanbesteden als Opdrachtgever
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Helpdesk Aanbesteden en Opdrachtgever in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel mogelijk het

doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

6. Helpdesk Aanbesteden is een handelsnaam van Quadratum Consultancy.

 

Artikel 3  TOTSTANDKOMING OPDRACHTOVEREENKOMST 

1. Een opdrachtovereenkomst tussen Helpdesk Aanbesteden en Opdrachtgever komt tot stand door middel
van aanbod en aanvaarding. Helpdesk Aanbesteden verstrekt een schriftelijke opdrachtovereenkomst aan
Opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de opdracht staan verwoord, zoals aard
en geschatte duur van de werkzaamheden, trainingen en / of abonnementen alsmede de tariefstelling en eventuele afwijkende voorwaarden.
Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtovereenkomst door Opdrachtgever.
Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is
gegeven aan de overeenkomst.

2. De opdrachtovereenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door Helpdesk Aanbesteden in
de opdrachtovereenkomst is vermeld.

Artikel 4  AANBIEDINGEN/OFFERTES 

Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van HelpdeskAanbesteden, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan,
zijn steeds vrijblijvend en hebben een maximale geldigheid van vier weken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5  UITVOERING VAN DE OPDRACHTOVEREENKOMST 

1. Helpdesk Aanbesteden ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een
interim manager bij de uitvoering van de in de opdrachtovereenkomst omschreven werkzaamheden.

2. Helpdesk Aanbesteden heeft de verplichting zich in te spannen dat de interim manager als bedoeld in lid 1

beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever
voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.

3. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het Helpdesk Aanbesteden toegestaan een andere interim manager in
te zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.

4. Opdrachtgever mag de uit de opdrachtovereenkomst met Helpdesk Aanbesteden voortvloeiende rechten
en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helpdesk
Aanbesteden de interim manager andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de
opdrachtovereenkomst zijn afgesproken. Ook is het doorlenen van de interim manager zonder schriftelijke
toestemming van Helpdesk Aanbesteden niet toegestaan.

6. In geval een interim manager van Helpdesk Aanbesteden op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden

verricht, zal Opdrachtgever de interim manager in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten
en de interim manager kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten “conform de wetgeving
inzake arbeidsomstandigheden” die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6  AANSPRAKELIJKHEID 

1. Helpdesk Aanbesteden pleegt jegens Opdrachtgever eerst wanprestatie, indien een door Helpdesk
Aanbesteden ter beschikking gestelde interim manager bij de uitvoering van de opdrachtovereenkomst
toerekenbaar tekortschiet en nadat Helpdesk Aanbesteden door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is
gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Helpdesk
Aanbesteden aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

2. Er is uitsluitend sprake van toerekenbare tekortkoming van de interim manager indien er sprake is van opzet
of grove schuld.

3. De totale aansprakelijkheid van HelpdeskAanbesteden in geval van toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op
grond van de daarop betrekking hebbende opdrachtovereenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen
exclusief B.T.W. zulks met een maximum van € 10.000.

4. Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van

Helpdesk Aanbesteden voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade,
gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Opdrachtgever vrijwaart Helpdesk Aanbesteden voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de
bij de werkzaamheden betrokken interim manager. Indien Helpdesk Aanbesteden, ondanks het hiervoor
gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Helpdesk Aanbesteden in dat geval schade heeft
moeten betalen, heeft Helpdesk Aanbesteden voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan
schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

6. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever binnen een bekwame
tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met
redenen omkleed bij Helpdesk Aanbesteden ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt
door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in de
opdrachtovereenkomst genoemde opdracht is geëindigd.

7. Opdrachtgever vrijwaart Helpdesk Aanbesteden tegen alle eventuele aanspraken van een interim
manager in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de interim manager toebehorende zaak
is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

8. Opdrachtgever vrijwaart Helpdesk Aanbesteden voor iedere aansprakelijkheid van Helpdesk Aanbesteden
die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de interim manager toebrengt aan Opdrachtgever
en/ of derden.
9. Opdrachtgever vrijwaart HelpdeskAanbesteden voor iedere aansprakelijkheid van Helpdesk Aanbesteden
die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de interim manager is aangegaan met Opdrachtgever
en/of derden, ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Artikel 7  TARIEVEN 

1. De producten en diensten zullen door de opdrachtgever  zullen door Opdrachtgever van  Helpdesk
Aanbesteden worden vergoed op basis van overeen gekomen abbonementen, trainingen dan wel daadwerkelijk aantal aan de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst bestede uren.

2. Het abonnement, de training, het uur- en kilometertarief vermeld in de opdrachtovereenkomst. De tarieven gelden uitsluitend voor de in de

opdrachtovereenkomst genoemde trainingen, abonnementen, interim manager en / of overeen gekomen diensten.

3. Het in de opdrachtovereenkomst genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht conform
artikel 3 van deze algemene voorwaarden is aanvaard. Het indexeringspercentage van elk opvolgend kalenderjaar

is gesteld op 5%. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan
Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en).

4. Indien dit in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk vermeld is, is Helpdesk Aanbesteden gerechtigd
naast het tarief voor de bestede uren en kilometers ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8  VEILIGHEID 

1. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren)
onverkort in acht nemen met betrekking tot de interim manager die betrokken is bij de werkzaamheden.
Opdrachtgever is

A. De interim manager in dat kader volledig aansprakelijk. 

In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Helpdesk Aanbesteden uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van
de betreffende interim manager. 

2. Indien Helpdesk Aanbesteden, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door een interim manager

aansprakelijk wordt gesteld en HelpdeskAanbesteden in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen,
heeft Helpdesk Aanbesteden voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en
kosten op Opdrachtgever recht van regres.

3. De door Helpdesk Aanbesteden ingezette interim manager is verplicht zich te houden aan de algemene
of specifieke (veiligheids)regels die binnen de organisatie van Opdrachtgever van kracht zijn.

Artikel 9  FACTURATIE 

1. Helpdesk Aanbesteden factureert tweewekelijks op basis van de door de interim manager opgestelde
urenstaten die Opdrachtgever verbinden, tenzij Opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de
daadwerkelijk bestede

2. Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd
bij Helpdesk Aanbesteden te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele
factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de

Opdrachtgever zijn rechten verloren.

3. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-

betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 10  BETALING 

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel
van overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van Helpdesk Aanbesteden tnv Quadratum
Consultancy. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Helpdesk Aanbesteden geldt niet als
bevrijdendebetaling. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een door Helpdesk
Aanbestedeninterim manager zijn verboden en hebben tot gevolg dat aan Helpdesk Aanbesteden niet
bevrijdend is betaald.

2. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever

surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege
in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Helpdesk Aanbesteden
op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Helpdesk Aanbesteden tevens aanspraak heeft op
vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand,waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als
een volle maand.

3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde
bedrag met een minimum van € 150.

4. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens
tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige
betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn
verplichtingen, dan zijn de verplichtingen van Helpdesk Aanbesteden tot nakoming van haar eigen
verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd,
volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder begrepen);

6. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen,in welk geval een nadeel voor Helpdesk Aanbesteden als gevolg van koersverschillen
voor rekening van Opdrachtgever

Artikel 11  GEHEIMHOUDING 

1. Helpdesk Aanbesteden is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot

geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de

uitvoering van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de interim manager die betrokken is bij de

werkzaamheden. Helpdesk Aanbesteden is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
het feit dat een interim manager deze verplichting heeft geschonden.

2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als
zodanig is

3. De interim manager zal zich conformeren aan de (beveiliging) regels van Opdrachtgever mits deze
aan Helpdesk Aanbesteden en de interim manager tijdig bekend zijn gemaakt.

4. Helpdesk Aanbesteden zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen
van de opdrachtgever

5. Helpdesk Aanbesteden is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een

uitzondering gemaakt in het geval HelpdeskAanbesteden voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure,

waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 12  EIGENDOM 

1. Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de interim manager in het kader van de werkzaamheden,
zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

2. Alle documenten door interim manager verstrekt aan de Opdrachtgever in het kader van de werkzaamheden,
zijn en blijven volledig eigendom van interim manager, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13  LOOPTIJD EN BEËINDIGING OPDRACHTOVEREENKOMST 

1. De opdrachtovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De opdrachtovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen
tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken
van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

3. Indien de duur van een opdrachtovereenkomst afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het

bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

4. Tussentijdse opzegging van een opdrachtovereenkomst voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat

schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval
één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een

aangetekende brief.

5. De opdrachtovereenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel
van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden
opgezegd.

6. Indien en nadat in het kader van een opdrachtovereenkomst een vooraf overeengekomen toekomstige

gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de

overeengekomen tijd van de opdrachtovereenkomst is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt
voortgezet, wordt de opdracht telkens met ten minste eenzelfde periode verlengd.

7. Helpdesk Aanbesteden behoudt zich het recht voor een interim manager op een opdracht te vervangen.
Een nieuwe interim manager zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals afgesproken in de

opdrachtovereenkomst. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de
vervangende interim manager, dan eindigt de opdrachtovereenkomst van rechtswege na ontvangst door
Opdrachtgever van een daartoe door Helpdesk Aanbesteden verzonden bevestiging, zonder dat Helpdesk
Aanbesteden aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.

8. Opdrachtovereenkomsten tussen Helpdesk Aanbesteden en Opdrachtgever kunnen worden ontbonden
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b. Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

c. Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtgever, onder curatelenstelling
of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

d. naar het oordeel van Helpdesk Aanbesteden inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet
zeker gesteld kan worden;

e. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit
de opdrachtovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van

Helpdesk Aanbesteden om volledige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

9. Het eindigen van de opdrachtovereenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de
lopende verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst.

Artikel 14  VERBODSBEPALING 

1. Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helpdesk Aanbesteden niet
toegestaan gedurende of na beëindiging van een opdrachtovereenkomst voor eigen rekening of via een
derde de door Helpdesk Aanbesteden ter beschikking gestelde interim manager werkzaamheden te laten
verrichten. Dit verbod geldt voor een periode van maximaal 2 jaar na beëindiging van de opdrachtovereenkomst
inclusief verlengingen.

2. Opdrachtgever zal bij overtreding het in lid 1 gestelde aan Helpdesk Aanbesteden een direct opeisbare
boete verschuldigd zijn, van € 25.000,- voor iedere overtreding alsmede een boete groot € 2.500,- voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

1. Op elke opdrachtovereenkomst tussen Helpdesk Aanbesteden en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Helpdesk Aanbesteden en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst zullen bij

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Den Haag.