Begrip of afkorting Definitie
ABC – analyse Een analyse waarmee leveranciers, artikelen of
inkooppakketten ingedeeld worden in categorieën (A, B of C). Daarbij kan
gekozen worden voor verschillende meetvariabelen, de meest gebruikte is de
indeling naar geldwaarde. Dan wordt een lijst opgesteld van leveranciers,
artikelen of inkooppakketten in volgorde van aflopende bijdrage aan de
inkoopomzet over een bepaalde tijdsperiode. Vervolgens kan deze tabel worden
omgezet in een Pareto – diagram. In een Pareto – diagram wordt op beide assen
een procentuele verdeling aangegeven. De categorieën omvatten het volgende:
Categorie A: deze 20% van de leveranciers (of
artikelen of inkooppakketten) vormen circa 80% van d e jaarlijkse inkoopomzetCategorie B: deze 30% van de leveranciers (of
artikelen of inkooppakketten) vormen circa 15% van de jaarlijkse inkoopomzet
Categorie C: deze 50% van de leveranciers (of
artikelen of inkooppakketten) vormen circa 5% van de jaarlijks e inkoopomzet
Agentschap Een agentschap is een onderdeel van een ministerie
waarvoor een afgezonderd en afwijkend beheer wordt gevoerd, met als doel een
doelmatiger beheer te realiseren. Agentschappen voeren een baten/lasten
stelsel, hebben een eigen begroting en verantwoording en staan los van de
begrotingsadministratie van het moederministerie. De ministeriële
verantwoordelijkheid is niet gewijzigd.
Algemeen beleid Het algemeen beleid is een vertaling van de missie
van een organisatie. Dit beleid geeft de doelen en doelstellingen aan die een
organisatie heeft geformuleerd, geeft aan hoe men de organisatie wil besturen
en beheren en vormt de leidraad voor de acties van de organisatie.
Artikelgroep Zie Inkooppakket
Artikelgroepstrategie Zie strategie per inkooppakket
AQAP Allied Quality Assurance Publications;
standaardisatie overeenkomsten van de NAVO)
Balanced Score Card Geeft inzicht in de prestaties op en de relatie
tussen vier voor een onderneming / organisatie essentiële invalshoeken:
financieel perspectief, klantenperspectief, interne processen en innovatie en
leren. De nadruk bij de prestatiemeting ligt bij het kunnen achterhalen van
het verband tussen oorzaak (het interne en innovatieve perspectief) en gevolg
(het financiële en klantenperspectief) van de behaalde resultaten
Baten/Lasten stelsel Stelsel waarbij uitgaven en ontvangsten worden
toegerekend aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten
plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit stelsel maakt het mogelijk om de kosten
(la sten) en opbrengsten (baten) af te leiden uit de administratie.
Beleid, algemeen Zie algemeen beleid
Beleid, inkoop Zie inkoopbeleid
Benchmarking Het continue zoeken naar de beste methode of het
beste proces waar dit ook wordt toegepast. Onlosmakelijk d ient op dat
zoekproces te volgen dat men de gevonden methode analyseert, aanpast aan de
eigen onderneming en vervolgens implementeert
BSC Zie Balanced Score Card
Data Warehouses Grote databases met historiegegevens, periodiek
gevuld vanuit doorgaans meerdere operationele databases. Ze zijn bedoeld voor
het leveren van managementinformatie, het ondersteunen van besluitvorming,
het analyseren van koopgedrag, het signaleren van trends, enzovoort. Deze
leereenheid behandelt hun structuur en hun toepassing en.
Deming – cirkel Uitwerking door Deming van een regelkring bestaande
uit vier stappen: plan, do, check en act.
Directe belanghebbenden Dit zijn de (groepen) personen een direct
belanghebben bij bijv. de producten die worden ingekocht bijv. afdeling fina
nciën, gebruikersgroepen etc.
EDI Zie Electronic Data Interchange
EFQM Een organisatieontwikkelingsmodel ontwikkeld door de
European Foundation for Quality Management.
Het structureert informatie over organisaties aan de
hand van de volgende negen dimensies:
leadership, strategy
and policy, people, partnerships and resources, processes, customer results,
people results, society results, key
performance results.
(voor meer informatie zie www.efqm.org)
Electronic Data Interchange Afgekort EDI. Het direct overbrengen van
gestructureerde berichten in een standaard opmaak, tussen computers van
verschillende handelspartners
Enig Meer dan één, minder dan 30%
FEZ De directie FEZ (Financieel Economische Zaken)
binnen de diverse departementen van het Rijk heeft o.a. als taak het
waarborgen van rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en
andere bedrijfsprocessen.
Formeel (proces) Gestructureerd , gedocumenteerd en geaccordeerd
(proces)
Functieprofiel Een opsomming van activiteiten waaraan een kandidaat
moet voldoen om de functie te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld intellectuele
vaardigheden, vereiste kennis en ervaring en lichamelijke hoedanigheid.
Functiescheiding Het scheiden van beslissende, bewarende,
controlerende, registerende, uitvoerende en adviserende rol binnen een
organisatie.
Gremia Lichaam van vertegenwoordigers.
HRM Human Resource Management
Inbesteden Of te wel zelf doen, een organisatie investeert zelf
in alle middelen om een bepaalde activiteit uit te voeren. Doordat de overheid
voor de bepaling van de grenzen tussen inbesteden (zelf doen) en uitbesteden
het volgende formeel – juridische afbakeningscriterium hanteert, worden alle
activiteiten en leveringen binnen eenzelfde juridische entiteit
(rechtspersoon) als inbesteden aangemerkt. Voor de rijksoverheid, die vanuit
juridisch perspectief één rechtspersoon is (de Staat der Nederlanden),
betekent dit dat alle leveringen en diensten tussen ministeries, tussen
ambtelijke diensten of agentschappen als inbesteden worden aangemerkt. H et
begrip inbesteden volgens het formeel juridische afbakeningscriterium valt
uiteen in twee onderdelen:
– Zelf doen (binnen het eigen onderdeel van bijv. de
Staat der Nederlanden)
– Werken voor tweeden (het werken van onderdelen van
de rechtspersoon Staat der Nederlanden voor andere onderdelen van de
rechtspersoon Staat der Nederlanden)
Wanneer er sprake is van “werken voor tweeden” of
“werken voor derden” (dus buiten dezelfde rechtspersoon) dan wordt er in dit
model gesproken over uitbesteden (zie ook uitbesteden, werken voor tweeden en
werken voor derden)
Initiële inkoop Zie tactische inkoop
INK model Een model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit en
biedt handvatten om gestructureerd integrale kwaliteitszorg in te voeren.
Het model heeft 2 aandachtsgebieden:
– organisatiegebieden (leiderschap,
personeelsmanagement, beleid & strategie, middelenmanagement, procesmanagement)- resultaatgebieden (waardering door personeel,
klanten en maatschappij en de ondernemingsresultaten).
(voor meer informatie zie www.ink.nl)
Inkoop Het van externe bronnen betrekken van producten,
tegen de voor de organisatie meest gunstige voorwaarden. Al hetgeen waar een
factuur van tweeden of derden tegenover staat.
Inkoopbeleid Het inkoopbeleid (of inkoopstrategie) is een vertaling
van het algemeen beleid naar inkoop. Het zijn de algemene uitgangspunten met
betrekking tot inkoop, die door de organisatie zijn vastgesteld, en die door
de medewerkers in al hun beslissingen (voor zover relevant) moeten worden
meegenomen. Hier zijn ook de strategische doelstellingen voor de langere
termijn opgenomen. Tevens wordt er rekening gehouden met ideële keuzen
(bijvoorbeeld politiek of economisch, zoals het bevorderen van de lokale
werkgelegenheid of duurzaam inkopen). Zo kan in het inkoopbeleid opgenomen zijn
dat bepaalde pakketten lokaal moeten worden ingekocht.
Inkoopmodellen Inkoopmodellen zoals de Pareto analyse en het
Kraljic model helpen om inzichtelijk te krijgen hoeveel omzet er omgaat bij
bepaalde leveranciers of inkooppakketten.
I nkooppakket Of artikelgroep is een groep producten (goederen of
diensten), die gekocht worden op de leveranciersmarkt, hetzij om verwerkt te
worden in een product, hetzij ten behoeve van de eigen processen. Voorbeelden
zijn soortgelijke producten (productfamilies) zoals IT, Telefonie, Catering,
Gereedschappen, Kantoorbehoeften, Aannemerij, Schoonmaak, Lease auto’s etc.
Inkoopplannen Het inkoopbeleid wordt vertaald in inkoopplannen.
Deze plannen zijn een verzameling activiteiten, die gericht zijn op het realiseren
van het inkoopbeleid. Zo zijn in een inkoopplan o.a. de taken, de
verantwoordelijkheden en het inkoopbudget opgenomen naast natuurlijk het
tijdspad waar het plan betrekking op heeft.
IS Informatie Systeem
IT Informatie Technologie; Betreft zowel allerlei
technische middelen en faciliteiten om gegevens en documenten te kunnen
invoeren, verwerken en uitvoeren (denk aan hardware en software) als de
kennis en kunde om met die middelen en faciliteiten om te gaan
Kasstelsel Stelsel waarbij uitgaven en ontvangsten worden
toegerekend aan het tijdvak waarin de feitelijke uitgaven en ontvangsten
plaatsvinden
Klant Hieronder wordt zowel de interne (binnen de eigen
organisatie) of de externe (buiten de eigen organisatie) klant verstaan
Kosten van “non quality” De kosten die ontstaan doordat de eigenschappen van
een product of dienst niet in overeenstemming zijn met de gerechtvaardigde
verwachtingen.
Kwantitatieve inkoopanalyse Een kwantitatieve inkoopanalyse is een instrument
die managementinformatie lever t waarmee een organisatie haar inkoopbeleid
kan toetsen en verbeteren. Deze analyse vindt plaats op o.a.: inkoopvolumes
per portfolio, per leverancier, per werkpakket. Ook het aantal leveranciers
is onderdeel van deze analyse. Het is een goede basis voor h et opstarten van
professionaliseringstrajecten en mogelijke besparingstrajecten. Ook het
monitoren van compliance en veranderingen in de inkoopbehoeften zijn van
belang. Een regelmatig terugkerende kwantitatieve inkoopanalyse verschaft
inzicht in de inkoop prestatie van de organisatie.
Leveranciersdifferentiatie Het is noodzakelijk om niet alle inkooppakketen en
leveranciers over één kam te scheren. Voor verschillende inkooppakketten en
leveranciers kunnen (en moeten!) onderscheidende strategieën en acties
ontwikkeld en gebruikt worden. Een eerste differentiatie is het onderscheid
tussen strategische en niet – strategische leveranciers. Een uitgebreid
onderscheid tussen leveranciers kan worden vastgesteld met behulp van
bijvoorbeeld een leveranciersportfolio – analyse. “Wereldklasse” organisaties
baseren de strategie en voor hun leveranciers op inkooppakketstrategie en
portfolioanalyses
Leveranciersbestand Bestand waarin alle leveranciers en bijv. mogelijke
leveranciers in zijn opgenomen.
Leverancierskwalificatiesysteem (eenvoudig) Is bijvoorbeeld een systeem waarbij alle
leveranciers een kleur krijgen toegewezen; groen – de organisatie kan
doorgaan met deze leverancier – , geel – potentiële leverancier voor de
toekomst of, indien deze leverancier reeds levert: er zijn verbeteringsacties
noodzakelijk – , rood – geen geschikte leverancier resp. niet meer verder
gaan met deze leverancier.
Leveranciersmetingsysteem Is een gereedschap om de prestatie van de
leverancier op een regelmatige basis te m eten / monitoren. Eenvoudige
leveranciersmetingsystemen zijn gericht op de leveranciersprestatie binnen
het Order Realisatie Proces en meten alleen de kwaliteit en
leveringsbetrouwbaarheid. Meer geavanceerde leveranciersmetingsystemen
richten zich ook op h et innovatieproces voor producten en processen en
– meten alle relevante leveranciers (over het
algemeen strategische leveranciers) en hebben vastgelegde regels over
wanneer, wat en wie gemeten dient te worden;
– stellen zo objectief mogelijke metingen vast, d ie
als regel door het informatiesysteem automatisch gegenereerd worden;
– kennen vastgestelde, heldere en gewogen criteria
(in lijn met de organisatiedoelstellingen);
– beoordelen meer subjectieve aspecten binnen een
multidisciplinair team;
– geven terugkoppeling over de gemeten prestaties
aan leveranciers en belanghebbenden;
– bespreken samen met de leverancier
verbeteringsprogramma’s;
– stellen heldere doelstellingen voor verwachte
prestaties en verbeteringen vast.
Leveranciersprofiel Een leveranciersprofiel vat d e belangrijkste
karakteristieken van een leverancier samen, zoals: algemene informatie (bijv.
naam en adresgegevens), organisatie (bijv. structuur), klanten, producten /
processen / markt, financieel, kwaliteit, omgeving, ontwikkeling,
(productie), logistiek, service / garantie en ervaringen.
Leveranciersprofielen dienen in het
leveranciersselectieproces opgesteld te worden en regelmatig geactualiseerd
en gecommuniceerd te worden.
Marktconform Houdt in dat bijv. prijzen en condities in
overeenstemming zijn met de markt dat wil zeggen met de prijzen en condities
van andere aanbieders van vergelijkbare producten en diensten.
Multidisciplinair team Leden van het team zijn werkzaam op verschillende
afdelingen binnen dezelfde organisatie.
“Open boek” beleid Be leid waarbij zowel de organisatie als de
leverancier voor bepaalde zeken volledig open kaart met elkaar spelen, of te
wel beide partijen hebben bijv. inzicht in elkaars ontwikkelingsplannen.
Operationele inkoop De activiteiten van operationele inkoop zijn de
uitvoerende inkoopactiviteiten. Zij richten zich met name op de verwervings –
activiteiten (het afroepen of bestellen, het bewaken van de leveringstijden,
het bewaken van de juistheid van de levering en de nazorg), die plaatsvinden
om de interne opdracht gevers daadwerkelijk te voorzien van de juiste
producten, binnen de reeds overeengekomen voorwaarden
Order Realisatie Proces De operationele processen van een organisatie
Organisatie Wanneer er in dit model gesproken wordt over een
organisatie, dan word t hier in basis de eigen juridische entiteit (
rechtspersoon ) bedoeld. De juridische entiteit van de Rijksoverheid is
echter zeer groot (de Staat der Nederlanden). Hieronder vallen o.a. alle
ministeries en agentschappen. In het geval van de Rijksoverheid wordt in dit
model met een organisatie het eigen ministerie bedoeld.
ORP Zie Order Realisatie Proces
Pareto – analyse 80/20 regel, 20% van de leveranciers, artikelen of
inkooppakketten vormt 80% van de inkoopomzet
Portfolio analyse van Kraljic Analyse waarbij alle in te kopen producten worden
verdeeld in vier groepen: knelpunt producten, hefboomproducten, strategische
producten en routineproducten. Dit gebeurt aan de hand van twee criteria. Ten
eerste de invloed op financieel resultaat (het totale inkoopvolume, het
aandeel van het desbetreffende product in de kostprijs van het eindproduct).
Ten tweede het toeleveringsrisico (zijnde de kans op onderbreking van de
bevoorrading en de ernst van een dergelijke onderbreking).
PPI Zie Product Proces Innovatie
Product Wanneer er in dit model gesproken wordt over een
product worden zowel goederen als diensten als werken bedoeld. Onder product
worden zowel leveringen, diensten als werken verstaan of anders gezegd
goederen en diensten.
Product Proces Inn ovatie Het innoveren en ontwikkelen van de eigen producten
en processen al dan niet met behulp van de kennis in de markt.
SMART Specific, Measurable,
Ambitious, Realistic and Time driven
Strategische Inkoop Strategische Inkoop activiteiten zijn die activiteiten,
die de positie van een organisatie op de middellange termijn beïnvloeden en
de voorwaarden creëren om activiteiten op overige niveaus (zowel binnen als
buiten de inkooporganisatie) effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren.
Voorbeelden van strategische inkoopactiviteiten zijn: besluiten omtrent
inbesteden (zelf doen) of uitbesteden, het bepalen van een strategie per inkooppakket,
het vaststellen van de hoofdlijnen van leveranciersmanagement.
Strategische leverancier Een leverancier die in grote mate van belang is voor
de organisatie. Dit is bijvoorbeeld een leverancier die van groot belang is
voor het primaire proces van de organisatie.
Strategie per inkooppakket Of te wel een artikelgroepstrategie is een
systematisch plan voor ieder inkooppakket van een organisatie gericht op de
realisatie van gedefinieerde korte en lange termijn doelstellingen. Elementen
van een dergelijke strategie zijn onder andere de product/proces
karakteristieken ( vraagzijde ), de inrichting van het leveranciersbestand,
het inkoopbeleid, de contractvormen, de mate van investering in
leveranciersontwikkeling, het naleven van wet – en regelgeving en de
logistieke en transactionele inrichting. Door het optimaal combineren van
deze elementen kan voor ieder inkooppakket een passende strategie opgesteld
worden voorzien van een implementatie plan en prestatie – indicatoren.
Supply Chain Management Management gericht op het beheersen en optimaliseren
van de opeenvolgende schakels in de keten van leveranciers tot aan de klant .
Het doel is het vergroten van de customer – service aan de consument (bijv.
burger of patiënt) tegen zo laag mogelijke kosten
SWOT analyse Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of
te wel analyses van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor bijv.
Artikelgroepen en potentiële leveranciers.
Taakstellend budget Een budget waarvan de beoogde resultaten vooraf
worden vastgesteld (om achteraf de behaalde resultaten te evalueren)
Tactische inkoop Of Initiële Inkoop activiteiten in het specificeren
van inkoopbehoeften, het selecteren van de leveranciers en het contracteren
van de leveranciers. Het betreft hier die activiteiten, die de voorwaarden
creëren om Operationele Inkoop haar werk te laten doen, namelijk de interne
opdrachtgevers te voor zien van de juiste goederen en diensten.
TCO Zie Total Cost of
Ownership
Toolkit Inkoopcapaciteiten Publieke Sector De “Toolkit Inkoopcompetenties Publieke Sector”
(TIPS) is een instrument om de belangrijkste taken van inkoopfunctionarissen
scherp te krijgen, voor het bepalen van bijbehorende competenties,
vaktechnische kennis en het zoeken naar ontwikkeltips (die ook binnen een
functioneringsgesprek te gebruiken zijn). Het instrument is een initiatief
van Gemnet en Pia en is te vinden op www.ovia.nl
Total Cost of
Ownership
Is een filosofie waarbij de totale kosten van een
product in kaart gebracht worden. Dus niet alleen de aanschaf van een product
maar ook het beheer over de volledige levenscyclus minus de waarde van een
eventuele doorverkoop.
Uitbesteden Een organisatie doet afstand van alle middelen
(activa, infrastructuur, mensen en competenties), om vervolgens de activiteit
door een andere organisatie uit te laten voeren. Volgens deze definitie is
het kopen van producten alleen “uitbesteden” , als de organisatie ooit zelf
in staat was de activiteit uit te voeren (eigen mensen/middelen), maar door
een proces van desinvestering is gegaan en niet meer in staat is deze
activiteit zelf te doen. In dit model is er sprake van uitbesteden in het
geval van werken voor tweeden en werken voor derden (zie ook inbesteden, werken
voor tweeden en werken voor derden)
Waardeanalyse Een methode tot kostenanalyse. Kritisch en
systematisch worden de benodigde functies bezien van hetgeen gekocht of
geproduceerd wo rdt. Dit om vervolgens te zoeken naar gelijkwaardige
alternatieven met lagere kosten of om de overbodige functies te schrappen.
Waardenketen Voortbrengingsketen bestaande uit verschillende
partijen die gezamenlijk, al dan niet in nauwe samenwerking, een product of
dienst leveren
Werken voor derden Werken voor een andere rechtspersoon dan de eigen
rechtspersoon (zie ook werken voor tweeden, inbesteden en uitbesteden)
Werken voor tweeden Het werken van onderdelen van een bepaalde
rechtspersoon voor andere onderdelen van dezelfde rechtspersoon (zie ook
inbesteden, uitbesteden en werken voor derden)
ZBO Zie Zelfstandig Bestuursorgaan;
Zelfstandig Bestuursorgaan Orgaan waaraan de uitoefening van een wettelijke
taak is opgedragen, zonder dat er sprake is va n (volledig) ondergeschiktheid
aan de minister, en die voor de uitoefening van de taak uit collectieve
middelen (rijksbijdrage en heffingen) wordt gefinancierd.