CPV OF CPC- EN NACE-NOMENCLATUUR: WERK, DIENST (2A OF 2B)..

CPV OF CPC- EN NACE-NOMENCLATUUR: WERK, DIENST (2A OF 2B) OF LEVERING?

 

CPV of CPC- en NACE-nomenclatuur: wat is (bij tegenstrijdigheid) bepalend voor de vraag of sprake is van een werk, dienst (2A of 2B) of levering in de Aanbestedingswet 2012?

Een veel gestelde vraag in de praktijk is waarnaar gekeken moet worden bij de indeling van  overheidsopdrachten en meer in het bijzonder wanneer een overheidsopdracht kwalificeert als een 2A- of een 2B-dienst.

Of een overheidsopdracht kwalificeert als een werk, een dienst – en dan vervolgens of die dienst kwalificeert als een 2A- of 2B-dienst – of een levering moet worden beantwoord aan de hand van de de NACE-nomenclatuur (zijnde de statistische nomenclassificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap) respectievelijk de CPC-nomenclatuur (Central Product Classification, zijnde de centrale productenclassificatie van de Verenigde Naties) en de CPV-nomenclatuur (Common Procurement Vocabulary, zijnde de gemeenschappelijke woordenlijst voor overheidsopdrachten).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de CPC- respectievelijk NACE-nomenclatuur en de CPV-nomenclatuur gaat op grond van artikel 1 lid 14 Richtlijn 2004/18/EG de CPC- respectievelijk NACE-nomenclatuur voor. Artikel 1 lid 14 Richtlijn 2004/18/EG luidt namelijk als volgt:
“De ‘Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten’, hierna CPV (Common Procurement Vocabulary) genoemd, verwijst naar de op overheidsopdrachten toepasselijke referentienomenclatuur als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002, en zorgt voor overeenstemming met de overige bestaande nomenclaturen.

In geval van uiteenlopende interpretaties betreffende het toepassingsgebied van deze richtlijn als gevolg van mogelijke discrepanties tussen de CPV-nomenclatuur en de in bijlage I bedoelde NACE-nomenclatuur, of tussen de CPV-nomenclatuur en de in bijlage II bedoelde nomenclatuur van de centrale productclassificatie (CPC) (voorlopige versie), zijn respectievelijk de NACE-nomenclatuur of de CPC-nomenclatuur van toepassing.”

Deze bepaling is niet overgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Niettemin is deze “rangorderegeling” wel van toepassing volgens de Minister. Dit blijkt uit een brief van 19 augustus 2013 van minister Kamp inzake de beantwoording van Kamervragen over het aanbesteden van onderhoud en reparatie.

De Kamervragen hadden betrekking op het feit dat volgens de NACE-nomenclatuur verschillende vormen van reparatie en onderhoud geclassificeerd zijn als werken, terwijl die volgens de CPV-nomenclatuur als diensten zouden gelden.  De minister antwoordt daarop dat opdrachten voor werken en opdrachten voor diensten in de Aanbestedingswet 2012 zijn afgebakend door de omschrijving in artikel 1.1. In die omschrijving wordt verwezen naar bijlagen bij de aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG (en 2004/17/EG). In tabellen in die bijlagen worden werken en diensten omschreven aan de hand van de NACE-nomenclatuur en de CPV-nomenclatuur. De tabellen geven ook aan welke nomenclatuur voorrang heeft. In deze opzet is volgens de minister een (aparte) implementatie van artikel 1 lid 14 van de aanbestedingsrichtlijn niet nodig.

bron: mr. T.G. Zweers-te Raaij (Dorien)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *