E-facturering bij overheidsopdrachten

Een volgende stap in de richting van eind-tot-eind e-aanbestedingen en e-governement in Europa

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend voor een richtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten, vergezeld van een mededeling waarin zij haar standpunt uiteenzet inzake de volledige digitalisering van de openbare-aanbestedingsprocedure, de zogenaamde “eind-tot-eind e-aanbesteding”.

E-facturering is een belangrijke stap in de richting van een papierloze overheidsadministratie (e-government) in Europa — een van de prioriteiten van de Digitale Agenda — en biedt potentieel voor aanzienlijke economische en milieuvoordelen. De Commissie schat dat de overstap naar e-facturering bij overheidsopdrachten in de hele EU kan leiden tot besparingen van maximaal 2,3 miljard euro.

 

Commissaris voor Interne Markt en Diensten Michel Barnier verklaarde: “Ervoor zorgen dat de overheidsdiensten in de EU modern en doeltreffend zijn, is een prioriteit voor de Europese Commissie. Kiezen voor elektronisch aanbesteden, en dan met name voor elektronisch factureren, kan leiden tot aanzienlijke besparingen en het leven gemakkelijker maken, zowel voor de overheden als voor de duizenden ondernemingen die actief zijn op de interne markt. Het omschakelen van papieren naar volledig geautomatiseerde facturering kan de kosten voor ontvangst van een factuur doen dalen van 30-50 euro tot 1 euro. Dit zijn goede en nuttige besparingen in het huidige economische klimaat. De overheidssector heeft de meeste middelen te besteden in de EU en moet daarom een leidende rol spelen bij het stimuleren van de invoering van e-facturering.”

 

De belangrijkste elementen van de initiatieven:

 

E-facturering

In de ontwerp-richtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten wordt een Europese norm voor e-facturering voorgesteld, waarmee naar verwachting de interoperabiliteit tussen de verschillende, voornamelijk nationale e-factureringsystemen zal verbeteren.

Deze heeft als doel een einde te maken aan de rechtsonzekerheid, de buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers, die momenteel verschillende systemen voor elektronische facturering in de lidstaten moeten gebruiken. Zij zal ook de introductie van e-facturering in Europa helpen bevorderen, die nog maar bij 4 % tot 15 % van alle uitgewisselde facturen wordt gebruikt.

 

Eind-tot-eind aanbestedingen

De mededeling over eind-tot-eind e-aanbestedingen plaatst de ontwerp-richtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten in een bredere context en bevat het standpunt van de Commissie over de digitalisering van de procedures voor overheidsopdrachten. De mededeling beschrijft de huidige stand van zaken in verband met de uitvoering van elektronische aanbestedingen en elektronische facturering in de EU, en stelt de terreinen vast waarop maatregelen moeten worden genomen om de overgang naar eind-tot-eind e-aanbesteding te bewerkstelligen. Daarbij gaat het om:

  • van e-facturering bij overheidsopdrachten de regel maken in plaats van de uitzondering;
  • werk maken van normalisatiewerkzaamheden;
  • ontwerpen van nationale strategieën voor eind-tot-eind e-aanbesteding;
  • uitwisselen van goede praktijken.

De mededeling zal als basis dienen voor eventuele toekomstige initiatieven inzake de verdere digitalisering van de procedures voor overheidsopdrachten.

 

Achtergrond:

In de Digitale Agenda voor Europa, een van de pijlers van de EU 2020-strategie, worden e-government en de digitale eengemaakte markt aangemerkt als wezenlijke elementen van een moderne en concurrerende EU-economie. Binnen dit kader heeft de Commissie aanzienlijke inspanningen geleverd voor het digitaliseren van overheidsopdrachten in de EU. Eind 2011 heeft de Commissie, als onderdeel van de modernisering van het rechtskader voor overheidsaanbestedingen (IP/11/1580), voorgesteld de fases van de elektronische bekendmaking, de elektronische toegang tot aanbestedingsstukken en de elektronische indiening in de hele EU verplicht te maken. De onderhandelingen over deze herziening van de overheidsaanbestedingsregels zijn in de afrondende fase.

 

In april 2012 volgde de mededeling “Een strategie voor e-aanbesteding” (IP/12/389), die een strategie bevat voor de overgang naar e-aanbesteding. In 2010 publiceerde de Commissie de mededeling “De voordelen van elektronische facturering voor Europa benutten”, waarin er bij de lidstaten werd op aangedrongen e-facturering in te voeren en de problemen als gevolg van een gebrek aan interoperabiliteit tussen bestaande systemen voor elektronische facturering aan te pakken. In de mededeling werd opgeroepen om tegen 2020 van e-facturering de standaardmethode voor facturering te maken. In 2012 heeft de Europese Raad aangedrongen op maatregelen ter bevordering van e-facturering en heeft het Europees Parlement opgeroepen e-facturering bij overheidsopdrachten verplicht te maken tegen 2016. Als gevolg van deze oproepen en van de voordelen die e-facturering biedt, werd in oktober 2012 als een van de twaalf kernacties van de Single Market Act II (IP/12/1054) een voorstel ingediend over e-facturering bij overheidsopdrachten.

 

Het beheer van overheidsopdrachten is van het grootste belang in de huidige context van begrotingsconsolidatie. Aangezien de overheidsuitgaven voor goederen, werkzaamheden en diensten goed zijn voor 19 % van het BBP van de EU, kan een doeltreffender beheer ervan aanzienlijk bijdragen tot de verbetering van de algemene efficiëntie van overheidsuitgaven. Een doeltreffende overheidsadministratie is een wezenlijk element van het concurrentievermogen van de economie van de EU. De modernisering van het openbaar bestuur werd aangewezen als een van de vijf prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie van 2012 en 2013. Het hervormen van overheidsopdrachten, het digitaliseren van het openbaar bestuur, het verminderen van de administratieve lasten en een grotere transparantie zijn alle katalysatoren voor groei.

 

De overgang naar eind-tot-eind e-aanbesteding kan al deze voordelen genereren en meer: hij kan leiden tot aanzienlijke besparingen en vereenvoudiging voor marktdeelnemers, innovatie vergemakkelijken en een aanzet vormen voor een structurele herziening van bepaalde gebieden van het openbaar bestuur. Hij kan ook de deelneming van kmo’s aan overheidsopdrachten vergemakkelijken door de administratieve lasten te verminderen, de transparantie over zakelijke kansen te vergroten en de kosten van deelname te verminderen.

 

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie inzake e-facturering zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement.

Zie ook MEMO/13/614

 

Voor meer informatie over het EU-beleid inzake overheidsopdrachten:

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *